Печат

За нас

Представяне
• МБАЛ - Русе АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове. 
• МБАЛ – Русе АД осъществява своята дейност, съгласно издаденото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-35 от 10.01.2011г. от Министъра на здравеопазването, съдебната регистрация - РОС № 3404/2000 г., ф.д. 1359, Устава на МБАЛ-Русе, приет на Общо събрание на акционерите на 09.12.2010 г.
• МБАЛ – Русе-АД осъществява дейност като лечебно заведение, след като съгласно изискванията на чл.46 и чл.47 от ЗЛЗ лечебното заведение е представило в Министерство на здравеопазването всички необходими документи за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност, в т.ч. Удостоверение от РЦЗ–Русе, от което е видно, че лечебното заведение отговаря на изискванията на Наредба № 49/18.10.2010 г. на МЗ, Хигиенно заключение на РИОКОЗ – Русе. 
• Съгласно изменението на ЗЛЗ от 31.07.2010г. лечебното заведение е привело своята дейност в съответствие с изискванията на медицинските стандарти и Наредба № 49 за основните изисквания на които следва да отговаря устройството и дейността на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. 
 
• МБАЛ – Русе АД осъществява следните дейности, съгласно издаденото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-35 от 10.01.2011г. от Министъра на здравеопазването:
1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
5. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
6. присаждане на тъкани от човешки труп – кожна и костно-сухожилна тъкан;
7. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
8. диспансеризация;
9. медико-козметични услуги;
10. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
11. учебна и научна дейност.
 
по следните медицински специалности:
1. Вътрешни болести 
2. Нефрология
3. Ендокринология и болести на обмяната
4. Гастроентерология
5. Клинична хематология
6. Кардиология
7. Ревматология
8. Педиатрия
9. Нервни болести
10. Инфекциозни болести
11. Хирургия
12. Съдова хирургия
13. Детска хирургия
14. Пластично-възстановителна хирургия
15. Неврохирургия
16. Урология
17. Ортопедия и травматология
18. Очни болести
19. Ушно-носно-гърлени болести
20. Физикална и рехабилитационна медицина
21. Акушерство и гинекология
22. Неонатология
23. Анестезиология и интензивно лечение
24. Клинична лаборатория
25. Микробиология
26. Обща и клинична патология
27. Образна диагностика
28. Съдебна медицина
29. Трансфузионна хематология
30. Клинична токсикология
31. Спешна медицина
 
Дейността в лечебното заведение е регламентирана в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ-Русе АД .
Със Заповеди № 54/14.01.2011 и № 144/28.02.2011 г. на Изпълнителния директор са отразени промените в Разрешителното за дейност и са регламентирани в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на болницата, включващ четири функционално обособени структурни блока 
I. Диагностично-консултативен блок
II. Стационарен блок:
III. Административно-стопански блок
IV. Болнична аптека
 
Лечебната дейност се осъществява в следните структури /клиники, отделения и клинико-диагностични структури/ с нива на компетентност както следва:
Клиники и/или отделения с легла:
1. Първо отделение по вътрешни болести – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Вътрешни болести"
1а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Нефрология", отговаряща на второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нефрология"
2. Второ отделение по вътрешни болести – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Вътрешни болести"
2а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Ендокринология и болести на обмяната", отговаряща на второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ендокринология и болести на обмяната"
3. Трето отделение по вътрешни болести – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Вътрешни болести"
3а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Гастроентерология", отговаряща на второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Гастроентерология"
3б. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Клинична хематология", отговаряща на второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Клинична хематология"
4. Четвърто отделение по вътрешни болести – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Вътрешни болести"
4а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Кардиология", отговаряща на трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"
4б. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност "Ревматология", отговаряща на второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ревматология"
5. Отделение по педиатрия - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Педиатрия"
6. Отделение по обща и съдова неврология - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Нервни болести"
7. Отделение по инфекциозни болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Инфекциозни болести"
8. Отделение "Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по "Хирургия"
9. Отделение "Съдова хирургия - с трето ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по "Хирургия"
10. Отделение "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" - с второ ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по "Хирургия"
11. Отделение "Неврохирургия" - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Неврохирургия"
12. Отделение "Урология" - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Урология"
13. Отделение "Ортопедия и травматология" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ортопедия и травматология"
14. Отделение по очни болести - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Очни болести"
15. Отделение по ушно-носно-гърлени болести - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Ушно-носно-гърлени болести"
16. Отделение "Родилно" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология"
17. Отделение "Неонатология" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Неонатология"
18. Отделение "Патологична бременност" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология"
19. Отделение "Гинекология" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Акушерство и гинекология"
20. Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезия и интензивно лечение"
21. Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезия и интензивно лечение"
22. Отделение за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезия и интензивно лечение"
23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Физикална и рехабилитационна медицина
24. Спешно отделение - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Спешна медицина"
 
Клиники и/или отделения без легла:
1. Отделение "Неинвазивна кардиологична диагностика" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Кардиология"
2. Отделение "Диализно лечение" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Диализно лечение"
3. Отделение "Обща и клинична патология" – в изпълнение на медицинския стандарт по "Клинична патология"
4. Отделение "Съдебна медицина"
5. Отделение "Трансфузионна хематология" - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Трансфузионна хематология"
6. Отделение по образна диагностика – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Образна диагностика"
7. Отделение "Анестезиология" - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Анестезия и интензивно лечение"
 
Клинико-диагностични структури
1. Клинична лаборатория - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Клинична лаборатория"
2. Микробиологична лаборатория - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по "Микробиология"
 
В отделните структурни звена на болницата също има разработени и утвърдени от Изп. Директор Правилници за устройството, дейността и вътрешния ред на звената.

Мисия
• Да подобряваме здравето на гражданите на Република България чрез ефективно използване на ресурсите и в сътрудничество с нашите партньори.

Визия
• качествена медицинска дейност
• здрави хора
• здраво общество


Последно обновяване: Вторник, 11 Октомври 2011 11:36