Печат

„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“

Идентиф. номер 2018-05 Дата 27.02.2018
Заглавие „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“ Последна промяна 03.05.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОПРазяснения

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение Ортопедия и травматология  на  УМБАЛ "Канев АД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение Ортопедия и травматология  на  УМБАЛ "Канев АД,  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

 

Въпрос: Моля да ни отговорите дали е възможно да предоставим 3 /три/ броя мостри от Обособената позиция  по избор на Възложителя и оригинални опаковки на медицински изделия за имплантиране по всички  номенклатурни единици от Обособената позиция?

Отговор: Възложителят е поставил изискването: „Мостри на медицинските изделия, за които подава оферта участника – с цел доказване съответствието на предлаганите медицински изделия с всички изисквания/параметри, заложени в техническата спецификация на Възложителя. Опаковките на всяка отделна мостра следва да са обозначени по начин, от който да е видно за коя номенклатурна единица от коя обособена позиция се отнасят“.  В резултат на изследване на представените мостри, целостта и търговският вид на същите няма да бъдат нарушени. В случай, че бъдат нарушени целостта и търговския вид на представените мостри, стойността на същите ще бъде заплатена от Възложителя на участника, съгласна чл. 76, ал. 2 от ППЗОП. На основание чл. 76, ал. 1 от ППЗОП, Възложителят ще върне всички мостри в срок до 10 дни от сключването на договор за обществена поръчка или от прекратяването на процедурата. Не е необходимо представените мостри да са с оригинални опаковки на производителя, а е достатъчно всяка отделна мостра да бъде опакована и обозначена по начин, от който да е видно за коя номенклатурна единица от коя обособена позиция се отнася.

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                  /д-р Иван Стоянов/

Уведомления

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение Ортопедия и травматология  на  УМБАЛ „Канев АД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчка (ЗОП), във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителните разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. и публикувано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчка (АОП) Методическо указание с изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г., Ви уведомявам за следното:

Задължението за представяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 1 април 2018 г., независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка. В тази връзка за вече открити процедури, чийто срок за получаване на заявления за участие или оферти е след 01.04.2018 г., какъвто е за настоящата поръчка, възложителите следва с допълнително разяснение (напр. чрез профила на купувача) да укажат на заинтересованите лица възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид. В отговор на това е създаден еЕЕДОП системата на ЕК за е ЕЕДОП, намиращ се на следния адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview

ЕЕДОП е създаден в PDF и HML формат, които са публикувани в Профила на купувача по партидата на обществената поръчка. 

Файлът на ЕЕДОП се представя в електронен вид, цифрово подписан, и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание (Методическо указание на АОП изх. № МУ-4 от 02.03.2018 г.). файла и в двата формата - PDF и HML ида го подпише с приложението си за електронен подпис. Електронният подпис следва да бъде Квалифициран електронен подпис, издаден от доставчик на удостоверителни услуги. Ако участникът няма възможност за електронно подписване, ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да се подпише на ръка.

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                          /д-р Иван Стоянов/

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Канев“ АД“, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 08.05.2018 г. /вторник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Обявление за възложена поръчка .pdf)Обявление за възложена поръчка .pdfОбявление за възложена поръчка7279 kB29.06.201829.06.2018
Download this file (2467.pdf)2467.pdfДоговор Джи Ес Евро - България ЕООД2938 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2464.pdf)2464.pdfДоговор Акцент Медика ЕООД2310 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2466.pdf)2466.pdfДоговор Хелмед България ЕООД3126 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2465.pdf)2465.pdfДоговор Ви енд ДИ Сървисис2702 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2463.pdf)2463.pdfДоговор Айф Фарма 2254 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2460.pdf)2460.pdf Договор Сико Фарма ООД3620 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2461.pdf)2461.pdfДоговор Систамед ООД3012 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2462.pdf)2462.pdf Договор Екос Медика ООД2858 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (2459.pdf)2459.pdfДоговор Фаркол АД5799 kB28.06.201828.06.2018
Download this file (Resh_klasirane_Ortopedia.PDF)Resh_klasirane_Ortopedia.PDFРешение за класиране543 kB09.05.201809.05.2018
Download this file (Doklad_Ortopedia.PDF)Doklad_Ortopedia.PDFДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП6369 kB09.05.201809.05.2018
Download this file (Protokol_2_Ortopedia.PDF)Protokol_2_Ortopedia.PDFПротокол 2 Отваряне на ценови предложения1175 kB09.05.201809.05.2018
Download this file (Protokol_1_Ortopedia.PDF)Protokol_1_Ortopedia.PDFПротокол № 1 отваряне на оферти5180 kB09.05.201809.05.2018
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB03.05.201803.05.2018
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlЕЕДОП - Приложение 1 151 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfЕЕДОП - Приложение 191 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (Uvedomlenie.PDF)Uvedomlenie.PDFУведомление участници453 kB21.03.201821.03.2018
Download this file (Otgovor zapitvane ZOP.pdf)Otgovor zapitvane ZOP.pdfРазяснение на запитване чл. 33, ал. 2 от ЗОП329 kB16.03.201816.03.2018
Download this file (Obyvl_poruchka_Ortopedia.pdf)Obyvl_poruchka_Ortopedia.pdfОбявление за поръчка3269 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Resh_otkrivane_Ortopedia.PDF)Resh_otkrivane_Ortopedia.PDFРешение за откриване на процедура477 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Prilojenie_8_Cenovo_Predlojenie.xls)Prilojenie_8_Cenovo_Predlojenie.xlsПриложение № 8 - Ценово предложение385 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska_specifikacia_.xlsПриложение № 7 - Техническа спецификация378 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB02.03.201802.03.2018
Download this file (Documentacija_ortopedia_2018.doc)Documentacija_ortopedia_2018.docДокументация300 kB02.03.201802.03.2018

Последно обновяване: Четвъртък, 03 Май 2018 12:20