Печат

„Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“

Идентиф. номер 2017-15 Дата 23.08.2017
Заглавие „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“ Последна промяна 19.09.2017
Вид Възлагане на обществена поръчка Номер в АОП
Статус прекратена Номер в РОП


СЪОБЩЕНИЕ

 

относно прекратяване на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и Глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ  I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“

 

 

I.                  На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 195 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 96, ал. 4 от ППЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ обявената процедура за обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП, с предмет „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ  I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“.

 

II.               Мотиви:

Процедурата за обществена поръчка е открита на правно основание чл. 20 , ал. 3, т. 1 от ЗОП и Глава двадесет и шест от ЗОП с публикуване на Обява с № 2/29.08.2017 г. на изп. директор на „УМБАЛ – Русе“ АД, с предмет „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ  I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“. Обявата епубликувана на 29.08.2017 г. в Профила на купувача на сайта на Възложителя, по партида на обществената поръчка на следния адрес:

http://mbal.rousse.bg//bg/nov-profil-na-kupuvacha/381-q-q.html

В същият ден е изпратена Информация за публикувана в профила на купувача Обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на Портала наАгенцията по обществени поръчки с уникален номер № ID  9067758.

            След изтичане на срока за подаване на оферти, а именно – 16:00 ч. на 13.09.2017 г. и направена справка в деловодството на „УМБАЛ – Русе“ АД и видно от водения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП регистър на получените оферти, се установи, че за тази обществена поръчка не е постъпила нито една оферта в рамките на определения за това срок.

            Предвид гореизложеното  и на основание чл. 188, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, със Заповед № 592/13.09.2017 г. на изп. директор на „УМБАЛ – Русе“ АД, срокът за подаване на оферти е удължен до 16:00 ч. на 18.09.2017 г.

            След изтичане и на този срок, отново след направена справка в деловодството на „УМБАЛ – Русе“ АД и видно от водения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП регистър на получените оферти, се установи, че за тази обществена поръчка  и в допълнително дадения срок за подаване на оферти, а именно до 16:00 ч. на 18.09.2017 г., не е постъпила нито една оферта в рамките определения за това допълнителен срок.

            В тази връзка и на основание чл. 193 от ЗОП, Възложителя прекратява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет с предмет „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ  I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“.

 

III.            Съобразно разпоредбата на чл. 193 от ЗОП, съобщението за прекратяване възлагането на поръчката да се публикува на в Профила на купувача на сайта на Възложителя по партида на обществената поръчка.

 

IV.             На основание чл. 96, ал. 4 от ППЗОП информацията по чл. 96, ал. 1 от ППЗОП да се оттегли от портала на Агенцията по обществени поръчки.

           

 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                                          /д-р Иван Стоянов/

Уведомления

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 96, ал. 3 от ППЗОП, срокът за подаване на оферти по ред за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ-Русе АД, УПИ  I-5105, кв. 919 по плана на гр. Русе - II-ри етап – от ГАС-хидрофор в проходим колектор до сутерена на хирургичния блок“, се удължава до 18.09.2017 г., 16:00 ч.

Подадените оферти ща бъдат разгледани и оценени от Комисия, назначена със заповед на Изп. директор на „УМБАЛ - Русе“ АД, на 19.09.2017 г., 14:00 ч., кабинет № 8 /главна медицинска сестра/, административна сграда на „УМБАЛ - Русе“ АД.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Suobshtenie_prekratyvane_vodopro.PDF)Suobshtenie_prekratyvane_vodopro.PDFСъобщение прекратяване273 kB19.09.201719.09.2017
Download this file (Informaciq_Udaljavane_srok.pdf)Informaciq_Udaljavane_srok.pdfИнформация за удължаване на първоначалния срок208 kB13.09.201713.09.2017
Download this file (Zapoved_udulj_srok.PDF)Zapoved_udulj_srok.PDFЗаповед за удължаване на първоночалния срок169 kB13.09.201713.09.2017
Download this file (Inf_publik_obyva_vodoprovod_II.PDF)Inf_publik_obyva_vodoprovod_II.PDFИнформация за публикувана обява245 kB29.08.201729.08.2017
Download this file (dokumentacia.doc)dokumentacia.docДокументация1051 kB29.08.201729.08.2017
Download this file (Obyva_vodoprovod_II.PDF)Obyva_vodoprovod_II.PDFОбява380 kB29.08.201729.08.2017

Последно обновяване: Вторник, 19 Септември 2017 12:31