Печат

Вътрешни правила за реда и условията за разглеждане на заявления и сключване на договори

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ, ПО КОИТО „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ“ АД Е ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
1. Всички искания/заявления за сключване на договори за предоставяне на медицински и немедицински услуги се подават в Деловодство на „МБАЛ-Русе“ АД.
2. Деловодител докладва заявленията на Директор Административни дейности за разпределянето им по звената, изпълнители на съответната услуга.
3. Ръководителите на звената дават становище относно материалната и кадрова обезпеченост за изпълнение на исканата услуга с писмен доклад.
4. Заявленията с доклада по т.З се представя на Отдел „ФСО“ за становище относно финансовите параметри и цените на поисканите услуги.
5. Главен счетоводител представя становището по т.4 в писмен доклад и посочва цените на услугите по заявлението.
6. Заявлението с докладите по т. 3 и т.5 се представят на юриста на лечебното заведение за проверка по законосъобразност и изготвяне на проект на договор или съгласуване на представения проект на договор от кандидата.
7. С лицата, чиито заявления са получили положителен доклад от звеното изпълнител на услугата, отдел „ФСО“ и юриста на лечебното заведение се сключва договор за изпълнение на услуга.
8. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване.
9. Срокът за разглеждане на заявленията е 14 (четиринадесет) календарни дни.
10. При наличие на искане от кандидата и наличие на обективна причина, обуславяща спешност, заявленията могат да се разгледат в по-кратки срокове.
11. Заявлението следва задължително да съдържа информация относно:
- вида на исканата услуга;
- прогнозни количества;
- данни за кандидата и електронен адрес или факс за размяна на кореспонденция.

II. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
12. Договорите за предоставяните от „МБАЛ-Русе“ АД услуги, имат следното задължително съдържание:
a/ срок на договора - една година. Срокът може да се обвърже и със срокът на действие на съответния НРД.
б/ цена - съгласно актуален Ценоразпис на „МБАЛ - Русе“ АД но не по-ниска от нормативно определените цени за услугите.
в/ предмет - само услуга, която „МБАЛ-Русе“ АД може да предоставя съгласно действащото законодателство;
г/ договорени неустойки за неизпълнение на договорни задължения в полза на „МБАЛ- Русе“ АД;
д/ договорен ред за прекратяване на договора от всяка от страните - с едномесечно писмено предизвестие или друг договорен срок;
е/ договорен ред за промяна на цените на услугите по договора;
ж/ недопускане на клаузи за автоматично продължаване на срока на договора;
з/ клауза за конфиденциалноcт;
н/ подписи на Директор Административни дейности, Ръководител ФСО, юрист, Изпълнителен директор.
13. Договорите се сключват при комулативното наличие на следните условия:
a/ съгласуван проект на договор от Административен директор, Главен счетоводител и юрист;
б/ внесена административна такса за разглеждане на офертата;
в/ липса на задължения на кандитата към ,,МБАЛ-Русе‘‘ АД, към момента на подаване на офертата и към момента на сключване на договора.
14. Условието по т.13 б. б/ се удостоверява с представяне на банково бордеро от кандидата, а информация за наличие на условието по т.13 б. в/ се набавя служебно от отдел „ФСО“ на „МБАЛ-Русе.
15. В случай че не са налице условията по чл. 13 и договорът не бъде сключен, заплатената административна такса от кандидата не подлежи на възстановяване.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ
16. За разглеждане на едно заявление за медицински услуги, както и на едно заявление за немедицински услуги на един кандидат, се заплаща административна такса в размер на 50 лева на заявление;
17. Всеки кандидат се уведомява за резултата от разглеждане на заявлението му в тридневен срок от разглеждане на същото по електронна поща или факс, като в случай че са изпълнени условията по настоящите правила, той се кани да подпише договора в 7-дневен срок от уведомлението.
18. Контрол върху спазване на сроковете за разглеждане на офертите и сключване на договорите е възложен на Директор Административни дейности.
19. Подписаните договори се класират в деловодната система на „МБАЛ-Русе“ АД.
20. Настоящите Правила се изменят по реда на тяхното приемане.
21. Настоящите правила не се отнасят до договори, слючвани по реда на ЗОП, договори за наем на имущество и договори за клинични изпитвания, които са уредени в отделни вътрешни актове на „МБАЛ-Русе“ АД.
22. Настоящите правила са приети със Заповед №14/08.01.2016 г. и са изменени със заповед №57/28.01.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ-Русе АД.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (dogovori_MBAL_16.pdf)dogovori_MBAL_16.pdfВътрешни правила100 kB29.01.201629.01.2016
Последно обновяване: Петък, 29 Януари 2016 12:21